Servei d’Atenció Psicopedagògica (Reeducacions)

La intervenció psicopedagògica va orientada a detectar les possibles dificultats en l’àmbit educatiu de l’infant o el jove i poder realitzar les intervencions necessàries per millorar les seves habilitats. Dóna resposta a les necessitats de caire psicopedagògic, entenent que emoció i cognició van íntimament lligats i seguint el principi de l’atenció integral a les persones. Per això, valorem cada cas de manera específica observant quins són els seus punts forts i els que requereixen d’una ajuda en l’aprenentatge (Com aprèn), per tal de dissenyar una intervenció a mida vers la consecució d’uns objectius realistes de millora de cada persona. En aquest sentit, som conscients que totes les persones aprenen de manera diferent, i per això la nostra atenció comprèn aquesta diversitat. A partir d’aquí s’atén a l’estudiant entre 1 o 2 sessions a la setmana (en funció del cas), treballant amb ell les eines i tècniques que poden millorar el seu procés d’aprenentatge.

Donem resposta a les necessitats educatives des de la primària fins a la universitat, doncs hem detectat també dificultats en estudiants universitaris, als quals podem ajudar i acompanyar per a la consecució dels seus objectius acadèmics. Treballem en contacte amb el centre educatiu que correspongui per tal d’orientar al professorat en la manera més idònia per afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’estudiant. Promovent ajudes i recursos a l’aula que millorin l’aprenentatge de l’alumne.

Des de l’Institut Myrios, s’ofereix aquest servei d’atenció psicopedagògica tant al centre com a domicili (Servei de reeducacions a domicili).