Com treballem

1· DEMANDA 

Recollida de dades personals i motiu de consulta

2· ASSIGNACIÓ DE PROFESSIONAL

  • En funció de les característiques de la demanda l’equip selecciona al professional més adient per a atendre-la. Es planifica un possible disseny i format per a les intervencions inicials, que posteriorment es consensuarà amb el client. El professional cita al client per a una primera sessió o sessió d’avaluació/ orientació

3· SESSIÓ D’ACOLLIDA I AVALUACIÓ

  • Exploració del motiu de demanda. 
  • Client i terapeuta decideixen si sembla oportú iniciar un procés terapèutic. Se li explica al client el model de treball de Myrios i, en el cas de que es consideri oportú iniciar un procés terapèutic o d’assessorament, es concreten els objetius de la intervenció.

4· REUNIÓ D’EQUIP

Valoració en l’equip de les necessitats de cada situació que s’està atenent, així com de la conveniència o no d’administrar proves d’avaluació, amb o sense redacció d’informe.

5· INTERVENCIÓ

     (a) Inici Psicoteràpia

  • La intervenció terapèutica s’adapta en funció del motiu de demanda i de les característiques personals i recursos propis de cada client
  • Durant tot el procés s’avalúa periòdicament l’eficàcia de la intervenció, tan en quan a l’evolució dels símptomes com en quan a la qualitat de la relació terapèutica

ò

     (b) Inici d’assessorament (depenent de la demanda i del col·lectiu que la planteja)

6· SESSIÓ FINAL

Avaluació del procés i prevenció de recaigudes. Planificació de seguiment, si cal.